Pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākums "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē"

Vai Jūs, kā atbalsta pretendents vēlaties veikt investīcijas, kas paredzētas lauksaimniecības produktu pārstrādei un ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei? (Lauksaimniecības produktu sarakstu ŠEIT

Lauksaimniecības produkti ir Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minētie lauksaimniecības produkti, izņemot zivsaimniecības produktus un mājas (istabas) dzīvniekus un tādus dzīvniekus, uz kuriem neattiecas Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likums). Piemēram, gaļa, piens, graudi.