Pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākums "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā"

Kas Jūs kā atbalsta pretendents esat?

Lauku saimniecība - juridiska vai fiziska persona, kas ražojusi lauksaimniecības produktus un guvusi ieņēmumus no lauksaimniecības produktu pārdošanas pēdējā noslēgtajā gadā. Atbilstīga lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība ir tāda kooperatīvā sabiedrība, kas saņēmusi atbilstības statusu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu.

   Lauku saimniecība, kas plāno īstenot projektu lauksaimniecības zemē
   Juridiska persona, kuras pamatkapitālā ir vairāk nekā 50% privātā kapitāla daļu
   Pašvaldība (arī pašvaldības kapitālsabiedrība), kas veiks pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu pārbūvi vai atjaunošanu
   Valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekotājs vai tiesiskais valdītājs
   Kooperatīvā sabiedrība
   Neviens no piedāvātajiem variantiem