Pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākums "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecīnas un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā"

Kas Jūs kā atbalsta pretendents esat?

Lauku saimniecība - juridiska vai fiziska persona, kas ražojusi lauksaimniecības produktus un guvusi ieņēmumus no lauksaimniecības produktu pārdošanas pēdējā noslēgtajā gadā. Atbilstīga lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība ir tāda kooperatīvā sabiedrība, kas saņēmusi atbilstības statusu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu.

   Lauku saimniecība, kas plāno īstenot projektu meža zemē
   Pašvaldība (arī pašvaldības kapitālsabiedrība), kas veiks pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu pārbūvi vai atjaunošanu meža zemē
   Valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekotājs vai tiesiskais valdītājs
   Fiziska vai juridiska persona, kuras īpašumā ir mežs un kura plāno īstenot projektu meža zemē, ietverot lauksaimniecības zemi
   Neviens no piedāvātajiem variantiem