Pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākums "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās"

Vai Jūs kā atbalsta pretendents vēlaties veikt investīcijas, kas paredzētas lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei? (Lauksaimniecības produktu sarakstu ŠEIT

Lauksaimniecības produkti ir Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minētie lauksaimniecības produkti, izņemot zivsaimniecības produktus un mājas (istabas) dzīvniekus un tādus dzīvniekus, uz kuriem neattiecas Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likums). Piemēram, gaļa, piens, graudi.